مجموعه دوره ها و آموزش های رشد فردی بهذن ابزارهایی را برای بهبود آگاهی، تقویت هویت شخصی، توسعه استعدادها و ارتقای کیفیت کلی زندگی در اختیار شما قرار می دهد. این مجموعه ها مهارت های مورد نیاز برای خودسازی بهینه را در اختیار شما قرار می دهد.

مجموعه دوره ها و آموزش های رشد فردی بهذن ابزارهایی را برای بهبود آگاهی، تقویت هویت شخصی، توسعه استعدادها و ارتقای کیفیت کلی زندگی در اختیار شما قرار می دهد. این مجموعه ها مهارت های مورد نیاز برای خودسازی بهینه را در اختیار شما قرار می دهد.

دوره های ویم هوف - قدرت ذهن

در دوره هشت هفته ای قدرت ذهن ویم هاف به شما می آموزد که چگونه می توانید با یک پروتکل سه مرحله ای ساده اما موثر از قدرت ذهن خود استفاده کنید و ارباب ذهن و بدن خود شوید 

دوره فاندامنتال هر هفته با یک درس گروهی با محوریت یک موضوع هفتگی شروع می شود که در آن متد ویم هوف می تواند بر زندگی شما تأثیر مثبت بگذارد

در دوره ده هفته ای ویم هوف ، هر هفته با آموزش های روش ویم هوف تمرین خواهید کرد و در انتهای هفته دوم ، تسلط کامل بر روش ویم هوف پیدا خواهید کرد 

در دوره ده هفته ای ویم هوف ، هر هفته با آموزش های روش ویم هوف تمرین خواهید کرد و در انتهای هفته دوم ، تسلط کامل بر روش ویم هوف پیدا خواهید کرد 

دوره فاندامنتال هر هفته با یک درس گروهی با محوریت یک موضوع هفتگی شروع می شود که در آن متد ویم هوف می تواند بر زندگی شما تأثیر مثبت بگذارد

دوره های ویم هوف - قدرت ذهن

در دوره هشت هفته ای قدرت ذهن ویم هاف به شما می آموزد که چگونه می توانید با یک پروتکل سه مرحله ای ساده اما موثر از قدرت ذهن خود استفاده کنید و ارباب ذهن و بدن خود شوید 

دوره جیم کوییک مطالعه فوق العاده

برنامه مطالعه فوق العاده یک روش تندخوانی بسیار بهینه شده توسط جیم کوئیک است : مربی مغز شماره یک جهان برای افراد مشهور ، متخصصان برجسته و هنرمندان برتر