سادگورو - راز پاشنه پای چپ

سادگورو – هندسه بدن و راز پاشنه پای چپ

در علوم یوگی مشاهده کردیم که انواع خاصی از وضعیت های بدن بهترین فعالیت های خاص را پشتیبانی می کنند. یا به عبارت دیگر ، آنچه به عنوان هاتا یوگا شناخته می شود ، حالت های بدنی ، در مورد دستکاری بدن است به گونه ای که شما به کمال هندسی خاصی برسید. هندسه شما…