آگاهی بدن درونی اکهارت توله

اکهارت توله – پیدا کردن خود حقیقی با آگاهی بدن درونی

اکهارت توله به دلیل موعظه خود در مورد زندگی در لحظه حال بسیار مشهور است. اما یک تمرین دیگر نیز وجود دارد که اکهارت توله در بسیاری از کتابها و گفتارهای خود درباره آن بحث می کند و این عمل تمرین ” آگاهی از بدن درونی ” است. بدن بیرونی در مقابل بدن درونی بیشتر…