باب پراکتور - غلبه بر ترس از تغییر

باب پراکتور – غلبه بر ترس از تغییر

چگونه بر ترس از تغییر غلبه کنیم ؟ ما از تغییر می ترسیم زیرا نمی توانیم نتیجه را پیش بینی کنیم.با این حال ، سر جای خود ماندن می تواند خطرناک تر از تغییر باشد. چه در شغل شما باشد و چه در یک رابطه ، اگر به رشد کردن ادامه ندهید ، احتمال پسرفت…