کارآفرینی در رکود اقتصادی

کارآفرینی در رکود اقتصادی

ایده کارآفرینی خاصی دارید ؟ اجازه ندهید رکود اقتصادی شما را از راه اندازی آن باز دارد .  COVID-19 میلیون ها شرکت را مجبور به ارزیابی مجدد مدل های تجاری خود کرده است ، اما در مورد مشاغل که هنوز هم فقط ایده هایی در ذهن کارآفرینان مشتاق هستند ، چه می توان گفت ؟…