مجموعه دوره ها و آموزش های خودشناسی و رشد معنوی بهذن ابزارهایی را به شما ارائه می کند تا هویت واقعی خود را کشف کنید و نقش خود در کائنات را درک کنید . بزرگترین سوال بشریت ” من کیستم ” است ، هنگامی که پاسخ و درکی مناسب از این سوال داشته باشید ، همه جنبه های زندگی شما متحول خواهند شد 

مجموعه دوره ها و آموزش های خودشناسی و رشد معنوی بهذن ابزارهایی را به شما ارائه می کند تا هویت واقعی خود را کشف کنید و نقش خود در کائنات را درک کنید . بزرگترین سوال بشریت ” من کیستم ” است ، هنگامی که پاسخ و درکی مناسب از این سوال داشته باشید ، همه جنبه های زندگی شما متحول خواهند شد 

دوره بروس لیپتون تکامل درونی

دکتر بروس لیپتون ، پیشگام در زمینه اپی ژنتیک ، ما را در اعماق ساختار سلول ها و در انرژی قلمروهای کوانتومی قرار می دهد تا مکانیزم های مخفی اتصال آگاهی با سلامتی را آشکار کند

نیل دونالد والش آگاه کردن گونه

در پایان این ماجراجویی ، شما یک ارتباط دائمی و تزتزل ناپذیر با ذات واقعی الهی خود خواهید داشت. و شما در هر زمینه از زندگی تعالی تغییر دهنده زندگی را تجربه خواهید کرد

اکهارت تولی تجلی و جذب آگاهانه

در این دوره ، ما عمیقاً به مهارت ها ، تمرین ها و شاید مهمتر از همه ، بعد وجودی جذب آگاهانه نگاه خواهیم کرد. به یاد داشته باشید : ارزش نهایی رضایت در زندگی شناختن خود به عنوان آگاهی است