بسیاری از ما مشکلات مالی داریم به دلیل اینکه باورهای اشتباهی در مورد پول و ثروت داریم و هم چنین آموزش های مناسبی در این زمینه کسب نکرده ایم . در این بخش از آموزش های بهذن ، برترین آموزش ها در زمینه پول و امور مالی ارائه شده که ابتدا باور شما را نسبت به پول و ثروت تغییر می دهد و بعد به شما یاد می دهد که چگونه امور مالی خود را مدیریت کنید 

بسیاری از ما مشکلات مالی داریم به دلیل اینکه باورهای اشتباهی در مورد پول و ثروت داریم و هم چنین آموزش های مناسبی در این زمینه کسب نکرده ایم . در این بخش از آموزش های بهذن ، برترین آموزش ها در زمینه پول و امور مالی ارائه شده که ابتدا باور شما را نسبت به پول و ثروت تغییر می دهد و بعد به شما یاد می دهد که چگونه امور مالی خود را مدیریت کنید 

میلیونر آگاه جو ویتالی

دکتر جو ویتالی به شما می آموزد که چگونه علاقه خود را دنبال کنید و از علاقه خود کسب درآمد کنید و به طور همزمان آزادی مالی و آگاهی معنوی را در زندگی خود داشته باشید 

تی هارو اکر - قوانین معنوی پول

دوره قوانین معنوی پول مبتنی بر مجموعه کتاب ها و سمینارهای فشرده میلیونر تی هارو اکر است .در این دوره ارتباط بین پول و معنویت را درک می کنید و حقایق مهم مربوط به این موضوع را برطرف خواهید کرد