سادگورو زندگی و مرگ در یک نفس

سادگورو – زندگی و مرگ در یک نفس

سادگورو توضیح می دهد زندگی و مرگ برای کسی که آگاه است، رویدادهای جداگانه ای نیستند – بلکه، آنها در هر نفس و هر لحظه وجود دارند. کسانی که مرگ را نمی پذیرند هرگز زندگی را نخواهند شناخت معنای مرگ از نظر سادگورو  مرگ چیزی نیست که در آینده برای شما اتفاق بیفتد. همیشه برای…