سادگورو - انتخاب شادی یا غم در زندگی

زندگی شاد است یا غمگین ؟ انتخاب با شماست

سادگورو بررسی می کند اینکه زندگی ما شاد و شگفت انگیز است یا مجموعه ای از مشکلات و غم فقط توسط ما و از درون تعیین می شود و نه توسط شرایط بیرونی . بیشتر اوقات ، مردم مسیر و ماهیت زندگی خود را با توجه به آنچه دوست دارند و دوست ندارند تعیین می…