اکهارت تله - پذیرش لحظه حال

اکهارت تله – تسلیم شدن در برابر لحظه حال

 با همسو شدن با لحظه حال ، شما همچنین اراده خود را با اراده کائنات هماهنگ می کنید ، که می توانید آن را ” اراده خدا ” بنامید. شما اراده جداگانه ای ندارید. اراده جداگانه می خواهد احساس خود را در فرد تقویت کند . اراده جداگانه مربوط به “من” ، ایگو ، نفس…