دکتر بروس لیپون - بیولوژی باورها و کنترل اپی ژنتیک

بروس لیپتون – بیولوژی باورها و کنترل اپی ژنتیک

محیط ، باور و ژنتیک بسیاری از مردم نقش ” باور ” در شکل دادن به زندگی ما را نوعی مزخرفات “عصر جدید” می دانند ، مزخرفات بی معنی . آنها بر علم اپی ژنتیک تأکید می کنند که به وضوح بیان می کند که محیط ، ژنتیک را کنترل می کند ، که به…