تغییر زندگی با تغییر ساختار ژن ها

“راز زندگی” در ژن ها رمزگذاری نشده است! زمانی تصور می شد که ژن ها می توانند خود را فعال و غیرفعال کنند و در این روند ، می توانند شخصیت زندگی ما را کنترل کنند. این باور منجر به این نتیجه گیری شد که سرنوشت ما توسط ژنومی که در لحظه بارداری از مادر…