ویم هوف بیماری خودایمنی

روش ویم هوف غلبه بر اختلال خود ایمنی

بیماری های خودایمنی با یک واکنش غیر طبیعی از سیستم ایمنی بدن به یک قسمت طبیعی بدن مشخص می شود. در افرادی که سیستم ایمنی بیش فعال دارند ، آنتی بادی هایی که به معنای خنثی کردن عوامل بیماری زا هستند ، شروع به حمله به سلول های سالم بدن خود می کنند. طیف گسترده…