شکرگزاری باب پراکتور

باب پراکتور – افزایش شکرگزاری

شکرگزاری به معنای سپاسگذاری ، شمردن نعمت های شما ، توجه به لذت های ساده و قدر دانی هر آن چه دریافت می کنید می باشد . این بدان معناست که یاد بگیرید به گونه ای زندگی کنید که گویی همه چیز معجزه است . شکرگزاری تمرکز شما را از آنچه زندگی شما فاقد آن…