دوره تجلی و حذب آگاهانه اکهارت توله

دوره تجلی آگاهانه اکهارت توله چیست ؟

تجلی در مورد تأثیرگذاری بر شرایط خارجی شما با تغییر وضعیت آگاهی است. آیا از خود پرسیده اید که چگونه می توان از اعماق وجود ، با قدرت آفرینش کائنات ، خلق کرد ؟ یا اینکه از خود پرسیده اید که چگونه می توانید هدف خود را در این جهان پیدا کنید و چگونه این…