خلاصه کتاب تغییر اقیانوس آبی

خلاصه کتاب تغییر اقیانوس آبی ( ماورای رقابت )

تغییر اقیانوس آبی برای اولین بار در سال 2005 منتشر شد تا توضیح دهد که چگونه سازمانها می توانند با موفقیت از “اقیانوسهای قرمز” بریده بریده به ” اقیانوسهای آبی ” گسترده جهش کنند. در تغییر اقیانوس آبی ، استادان Renée Mauborgne و W. Chan Kim ابزار و چارچوب اقیانوس آبی را در یک فرآیند…