خلاصه کتاب عادت های اساسی ذن

“یک پروژکتور در ذهن ما وجود دارد ، و دائماً در حال پخش کردن یک فیلم در مورد چگونگی دوست داشتن چیزهایی ، ایده آل های ما در مورد جهان ، انتظارات ما از اینکه چگونه مسائل به وجود می آیند ، دیگران چگونه باید باشند ، و اینکه ما باید چگونه باید باشیم است…