تصاویر ذهنی چیست ؟

تصاویر ذهنی چیست ؟ طریقه استفاده از تصاویر ذهنی

تصاویر ذهنی ، تصویر ، صحنه یا رویدادی است که شما در ذهن خود تجسم می کنید. شما تصاویر ذهنی را همیشه در ذهن خود ایجاد می کنید ، هر چند ناخودآگاه. تصاویر ذهنی که اغلب آنها را تجسم می کنید ، بر زندگی شما تأثیر می گذارد ، خواه از این موضوع آگاه باشید…