چگونه جلوی افکار منفی را بگیریم

چگونه جلوی افکار منفی را بگیریم ؟

یکی از مهمترین اهداف برای شما و برای هر کس دیگر یادگیری مهارت متوقف کردن افکار منفی است . ” هنگامی که افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید ، شروع به نتایج مثبت خواهید کرد. ”   – ویلی نلسون “تصمیم بگیرید و بگویید ،” من اجازه نمی دهم که نگرانی وارد شود . …