عزت نفس و موفقیت در زندگی

تاثیر عزت نفس بر سطح موفقیت

عزت نفس می تواند بر هر جنبه ای از زندگی شما تأثیر بگذارد … درک شما از ارزش و عزت نفس شما می تواند بر هر جنبه ای از زندگی شما ، از تجارت خود گرفته تا روابط شخصی و حتی رابطه شما با خودتان تأثیر بگذارد. ممکن است که وقتی به شما احترام گذاشته…