انواع رهبری

انواع رهبری | توضیح سادگورو در مورد انواع مختلف رهبری

انواع رهبری سادگورو در مورد دو نوع مختلف از رهبران صحبت می کند و اینکه چرا برای موفقیت در هرگونه فعالیت ، تعادل بین این دو مهم است . ما می توانیم از جهات مختلف به رهبری نگاه کنیم ، اما در اصل دو نوع رهبر متفاوت وجود دارد. رهبران سیستمی  و رهبران کاریزماتیک .…