انضباط شخصی پایه و اساس موفقیت

انضباط شخصی ، پایه و اساس موفقیت | روش های توسعه انضباط شخصی

هیچ موفقیت شخصی ، دستاورد یا هدفی را نمی توان بدون انضباط شخصی تحقق بخشید. این تنها مهمترین ویژگی مورد نیاز برای دستیابی به هر نوع برتری شخصی ، برتری ورزشی ، ذوق  در هنرها یا عملکردهای برجسته دیگر است. انضباط شخصی چیست ؟   انضباط شخصی توانایی کنترل انگیزه ها ، احساسات ، خواسته ها…