خلاصه کتاب خرده عادت ها

خلاصه کتاب خرده عادت ها از استفان گایز

خرده عادت یک نسخه بسیار کوچک از یک عادت جدید مثبت است که می خواهید شکل دهید .  عادات مثبت می تواند نتایج و موفقیت شما را چند برابر کند. با این حال ، هر کسی که سعی در تغییر عادات موجود یا ایجاد عادت های جدید داشته باشد ، می داند که روند کار…