امواج مغزی چیست ؟

امواج مغزی چیست ؟ آشنایی با انواع امواج مغزی

ریشه همه افکار ، احساسات و رفتارهای ما ارتباط بین نورونها در مغز ماست. امواج مغزی توسط پالسهای الکتریکی هماهنگ از انبوهی از سلولهای عصبی در حال برقراری ارتباط با یکدیگر تولید می شوند. امواج مغزی با استفاده از سنسورهای قرار داده شده بر روی پوست سر شناسایی می شوند. آنها برای توصیف کارکردهای خود…