چگونه شاد باشیم ؟

چگونه در زندگی شاد باشیم ؟

شاد یا غمگین بودن در واقع انتخاب شماست. مردم تصمیم گرفتند که غمگین باشند زیرا فکر می کنند با غمگین بودن چیزی به دست می آورند. به شما آموخته شده که اگر رنج بکشید ، به بهشت می روید. اگر یک انسان رنجکش هستید ، به هر حال در بهشت چه خواهید کرد؟ جهنم بیشتر…