استفاده از قانون جذب در مواحهه با بحران ها

استفاده از قانون جذب در مواجهه با بحران ها

قانون جذب یک فلسفه است که مبتنی بر این فرض ساده است که به هر چه فکر کنید ، آن را جذب می کنید . بنابراین ، اگر به افکار مثبت فکر کنید ، موارد مثبت را جذب خواهید کرد. اگر به افکار منفی فکر کنید ، موارد منفی را جذب خواهید کرد . تا…