چگونه بهترین زندگی ممکن را تجربه کنیم؟

چگونه بهترین زندگی ممکن را تجربه کنیم؟

دو راه برای پرداختن به زندگی شما وجود دارد. یک راه این است که اهداف را تعیین کنید و به دنبال آنها بروید. چه نوع اهدافی را تعیین خواهید کرد؟ چیزی که شما در جهان تحت تأثیر آن قرار گرفته اید ، کاری که هنوز انجام نداده اید ، کاری که هنوز در زندگی شما…